VATM
GIỚI THIỆU HỖ TRỢ QUY ĐỊNH
Tìm kiếm OPAC
VATM
BẢN TIN
TÀI LIỆU SỐ
SÁCH
BÁO CÁO KHOA HỌC
Báo cáo trong nước
Báo cáo quốc tế
Luận văn tốt nghiệp
BÀI BÁO-TẠP CHÍ
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
THUỐC NAM
NGÂN HÀNG HUYỆT VỊ
LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
CÂY-CON-KHOÁNG VẬT
KHÓA LUẬN
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BÁO CÁO KHOA HỌC
Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tập thô trong phân lớp dữ liệu

Nhan đề khác: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tập thô trong phân lớp dữ liệu
Chủ đề: Kỹ thuật tập thô
Tác giả: Lê, Thị Hằng
Thông tin xuất bản: H
Học viện công nghệ bưu chính viễn thông

Kiểu tài liệu: Luận Văn - Luận Án
Tài liệu điện tử dạng: Tóm tắt
Số bản in: 1
Số lượt xem: 374
beach
Đăng ký mượn tài liệu này
Thông tin mô tả tài liệu
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.

001
003
082 10 $a378.2 510
100 1# $aLê, Thị Hằng
110 ##
245 00 $aNghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tập thô trong phân lớp dữ liệu.
250 ##
260 ## $aH $bHọc viện công nghệ bưu chính viễn thông $c2017
300 ## $a53 tr $c30 cm.
490 ##
502 ## $aLuận văn(Thạc sĩ Y học)- Học viện công nghệ bưu chính viễn thông, 2017
520 3# $aLuận văn nghiên cứu tổng quan về tập thô và các vấn đề liên quan. Nghiên cứu kỹ thuật sinh luật quyết định dựa trên tập thô. Phân loại kiểu tấn công trong bộ dữ liệu KDD CUP 99 dựa trên tập thô
650 10 $aKỹ thuật tập thô
653 2# $aphân lớp dữ liệu
900 ## $aLV.00253