VATM
GIỚI THIỆU HỖ TRỢ QUY ĐỊNH
Tìm kiếm OPAC
VATM
BẢN TIN
TÀI LIỆU SỐ
SÁCH
BÁO CÁO KHOA HỌC
BÀI BÁO-TẠP CHÍ
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
THUỐC NAM
NGÂN HÀNG HUYỆT VỊ
LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
CÂY-CON-KHOÁNG VẬT
KHÓA LUẬN
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Đề tài nghiên cứu khoa học
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Đánh giá kiến thức, thái độ, hành vi sử dụng Y học cổ truyền một số cộng đồng dân cư tỉnh Ninh Bình

Nhan đề khác: Đánh giá kiến thức, thái độ, hành vi sử dụng Y học cổ truyền một số cộng đồng dân cư tỉnh Ninh Bình
Chủ đề: Đánh giá kiến thức, thái độ, hành vi sử dụng Y học cổ truyền
Tác giả: Phan, Thị Hoa
Thông tin xuất bản: H
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Kiểu tài liệu: Đề tài nghiên cứu khoa học
Tài liệu điện tử dạng: Tóm tắt
Số bản in: 1
Số lượt xem: 225
beach
Đăng ký mượn tài liệu này
Thông tin mô tả tài liệu
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.

001
003
082 10 $a378.2 615
100 1# $aPhan, Thị Hoa
110 ##
245 00 $aĐánh giá kiến thức, thái độ, hành vi sử dụng Y học cổ truyền một số cộng đồng dân cư tỉnh Ninh Bình.
250 ##
260 ## $aH $bHọc viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam $c2005
300 ## $a13 tr $c30 cm.
490 ##
502 ## $aĐề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở- Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, 2005
520 3# $aĐề tài đánh giá kiến thức về Y học cổ truyền một số cộng đồng dân cư tỉnh Ninh Bình. Mô tả tahsi độ và hành vi sử dụng YHCT của người dân trên địa bàn nghiên cứu. Tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng đến kiến thức, thực hành sử dụng YHCT của người dân trên địa bàn nghiên cứu.
650 10 $aĐánh giá kiến thức, thái độ, hành vi sử dụng Y học cổ truyền
653 2# $atỉnh Ninh Bình
900 ## $aDT.00036